Debat og politik

Bredt flertal bag budgetaftale i Stevns Kommune

Et politisk flertal har indgået en budgetaftale for årene 2024-2027. På billedet ses repræsentanter for forligspartierne. Fra venstre: Tim Christensen (S), Julie Hoff Sørensen (SF) Heidi van den Heijkant Christiansen (EL), borgmester Henning Urban Dam Nielsen (S), Line Krogh Lay (R), og 1. viceborgmester Anette Mortensen. Foto: Stevns Kommune

Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har indgået en budgetaftale for 2024-2027. Budgettet godkendes formelt i kommunalbestyrelsen den 12. oktober.

Stevns Kommune er et fantastisk sted med enorme stedbundne potentialer. Vi er som politisk valgte stolte af at stå i spidsen for forvaltningen af disse unikke aktiver, og vi er vores ansvar bevidst. Den årlige budgetproces er central i dette arbejde, da vi herigennem sætter retning og en række milepæle for vores ambitioner for Stevns.

Igen i år har der være konstruktive budgetdrøftelser med repræsentation af alle partier i kommunalbestyrelsen. Og disse drøftelser har ført til, at kredsen bag dette års budgetaftale er blevet udvidet, så den består af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Enhedslisten – i alt 13 af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Stevns Kommune

Med budgetaftalen har vi sat en vigtig og ambitiøs dagsorden for den fremtidige udvikling af Stevns Kommune. En udvikling, som vi glæder os til aktivt at tage del i, hedder det.

Budgetaftalens udgangspunkt

Budgetaftalen for 2024-2027 bygger videre på de seneste års politiske fokus på at skabe en langsigtet balance i Stevns Kommunes økonomiske grundlag. Med denne aftale har vi skabt et rigtig godt udgangspunkt for de kommende år, hvor der er en god balance mellem de løbende indtægter og udgifter. Som følge heraf er der skabt rum til at hæve de årlige anlægsinvesteringer betragteligt.

Dette års økonomiaftale, indgået mellem regeringen og KL, viste sig at være mere gunstig, end vi havde frygtet. Når det er sagt, har regeringen i vid udstrækning skabt usikkerhed og utryghed i den afsluttende del af kommunernes budgetproces ved dels at lave en meget sen regulering af grundskyldsindtægterne, og ved dels utidigt at uddele ”almisser” i form af småbeløb i forbindelse med den igangværende finanslovsproces. Det efterlader os som kommuner et meget vanskeligt sted, når vi på ansvarlig vis ønsker at løfte den vanskelige opgave, der ligger i at få enderne til at nå sammen – at få den tilstedeværende økonomiske ramme til at række længst muligt i forhold til de krav og forventninger, som borgerne har til den kommunale velfærd.

Lokalt oplever vi at have rigtig godt styr på vores økonomiske udvikling. Modsat en række af vores kollegaer står vi ikke overfor markante merudgifter på f.eks. de specialiserede socialområder, og på beskæftigelsesområdet har vi aktuelt også en rigtig gunstig udvikling.

Samlet set står vi et rigtig godt sted i forhold til Stevns Kommunes økonomiske fremtid. Vi har skabt et grundlag med de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af den kommunale kernevelfærd, understøttet af de nødvendige investeringer. Og vi har skabt dette grundlag uden at skulle gennemføre yderligere markante driftsreduktioner i de kommende år. Det er vi selvsagt rigtig godt tilfredse med – og faktisk også stolte af.

Sammenfatning af budgetaftalens økonomi

Budgetaftalens hovedtal fremgår af resultatopgørelsen i figur 1.

Figur 1: Resultatopgørelse

Som nævnt indledningsvist er der med budgetaftalen for 2024-2027 skabt en langsigtet balance i Stevns Kommunes økonomiske grundlag. Dette afspejler sig i et stigende overskud på den løbende drift – opgjort som resultatet af den strukturelle balance. Denne, forventer vi, stiger fra 35 mio. kr. i 2024 til mere end 60 mio. kr. i 2027.

Den positive udvikling på den strukturelle balance betyder også, at der i vid udstrækning er skabt rum til at foretage de anlægsinvesteringer, som er nødvendige for en fortsat udvikling af kommunen. Det handler f.eks. om flere plejeboliger, dagtilbudskapacitet og en række andre investeringer, som er efterspurgt af kommunens borgere. I budgetaftalen er der prioriteret anlægsinvesteringer for mere end 240 mio. kr. over den fireårige budgetperiode. Det er næsten en fordobling i forhold til det anlægsniveau, som indgik i sidste års budgetgrundlag.

Det markante løft i de årlige anlægsinvesteringer sker ikke på bekostning af en forringelse af kommunens likviditet – tværtimod. Med budgetaftalen lægger vi op til over de fire år at styrke kommunens likviditet med 10 mio. kr.

De konkrete ændringer, som er indarbejdet i budget 2024-2027, fremgår af det vedlagte bilag til budgetaftalen.

Strategiske indsatser i budget 2024-2027:

Aftaleparterne har med budget 2024-2027 ønsket at sætte en ambitiøs og visionær retning for den fremtidige udvikling af Stevns Kommune. Vi tør have store ambitioner på kommunens vegne, og vi er parat til at sætte handling bag ordene.

Hvis vi skal lykkes med at udvikle Stevns Kommune, som vi ønsker, kræver det, at vi formår at samarbejde på tværs af fagligheder og på tværs af den kommunale organisation. Det kræver samtidig også et stærkt borgerperspektiv, hvor der i endnu højere grad er fokus på at involvere relevante interessenter og perspektiver – også uden for den kommunale organisation.

For at understøtte den fremtidige udvikling har aftaleparterne særligt fokus på en række strategiske indsatser, som vi præsenterer herunder.

Læs hele aftalen på kommunens hjemmeside

 

Kommentarer