Erhverv

Flot halvårsresultat i Møns Bank

Direktør i Møns Bank, Per Sjørup Christiansen, glæder sig over et godt resultat i 1. halvår 2022. Foto: Møns Bank

Med et resultat før skat på 26,3 mio. kr. er Møns Bank kommet særdeles godt igennem første halvår af 2022.

”Vi har haft et rigtig godt 1. halvår”, udtaler bankens direktør Per Sjørup Christiansen og fortsætter: ”Vi oplever fortsat et meget højt aktivitetsniveau, som også var gældende sidste år. Der er fortsat en omsætning på boligmarkedet og en stor interesse for realkredit-finansiering hos vores privat- og erhvervskunder, og dertil kommer, at banken fortsat får mange henvendelser fra nye kunder”.

Højt aktivitetsniveau fortsætter

Regnskabet for 1. halvår i Møns Bank er således tilfredsstillende. Resultat på 26,3 mio. kr. før skat sammensætter sig af en basisdrift på 21,9 mio. kr., positive kursreguleringer på 2,5 mio. kr. og en indtægt fra tilbageførsel af nedskrivninger på 1,9 mio. kr.

Stigende renter og farvel til negative indlånsrenter for bankens Pluskunder

Udviklingen i 1. halvår har været præget af uro på de finansielle markeder og stigende renter. Om dette siger bankdirektør Per Sjørup Christiansen:

”Vi har nu efter mange år med meget lave renter oplevet en stigning på rentemarkederne. Vi har haft mange samtaler med kunderne omkring optimering af realkredit for dem, som har ønsket at konvertere deres lån. Derudover har Nationalbanken efter halvåret hævet deres ind- og udlånsrente med 0,5%-point, som vi følger. Herudover giver vi yderligere fordele for vores Pluskunder fra 15. august, der ikke længere skal betale negative indlånsrenter på lønkonto og opsparingskonto. På erhverv har vi hævet renterne med 0,5 %-point, altså samme stigning som Nationalbanken.”

Stabilisering af renteindtægter og stigende udlån

Ændringerne i renterne er endnu ikke slået igennem i Møns Banks regnskab, hvor netto renteindtægterne udgør 38,6 mio. kr. i 1. halvår. ”Vi ser en stabil netto renteindtægt, som ligger på samme niveau som i 2021. Vores udlån har været presset under Coronaperioden, men vi kan nu for første gang i en længere periode se et stigende udlån”, siger Per Sjørup Christiansen og fortsætter: ”Vores udlån er steget med 46 mio. kr. i år, og det er bankens erhvervskunder, som igen trækker på kreditterne og foretager investeringer, der kræver bankens hjælp til finansiering. Det er rigtig positivt at opleve de gode projekter i vores markedsområde, som banken kan være med til at understøtte.”

Stigende indlån

Bankens indlån udgør ultimo halvåret 3.367 mio. kr. mod 3.281 mio. kr. ultimo 2021. Indlånet er således steget med 86 mio. kr. svarende til 2,6 %.

Stigende gebyr- og provisionsindtægter

De samlede netto gebyr- og provisionsindtægter for første halvår udgør 49,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,4 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Årsagen til stigningen i gebyr- og provisionsindtægterne er bankens store aktivitet indenfor ejendomshandler såvel som konverteringer af kundernes realkreditlån samt investeringsaktivitet indenfor formueområdet.

De realkreditlån, som banken formidler til sine kunder, udgør samlet 7,8 mia. kr., hvilket er en stigning på 304 mio. kr. i 1. halvår af 2022.

”Vi bruger megen tid sammen med kunderne, hvor fokus er på optimering af kundernes ejendomsfinansiering, både privat- og erhvervskunder, og bankens aktivitet med formidling og omlægning af realkreditfinansiering har været høj”, siger Per Sjørup Christiansen og fortsætter: ”Banken hjælper flere og flere, både nye og eksisterende kunder, med at komme 360 grader rundt om deres økonomi. Vi oplever, at sådan et serviceeftersyn af økonomien skaber værdi for kunderne, som i mange tilfælde har flere handlemuligheder, end de lige går og tror. Ikke mindst i en periode hvor de finansielle markeder skaber nye risici, men også muligheder. Dette er så også med til at løfte bankens indtjening, så den i stigende grad kommer fra provisions- og gebyrindtægterne”.

Med stigende indtægter følger også stigende omkostninger.

Bankens samlede indtægter udgør samlet set 93,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,2 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

”Når indtægterne stiger med 7,2 mio. kr., skal det sammenholdes med en stigning i de samlede omkostninger på 7,9 mio. kr. til i alt 68,6 mio. kr.”, bemærker Per Sjørup Christiansen. ”Selvom det er en væsentlig stigning, så er omkostningerne nogenlunde som forventet, hvor man skal huske, at bankens omkostninger generelt følger pristalsregulering og de overenskomstmæssige stigninger til bankens ansatte”, forklarer Per Sjørup Christiansen og fortsætter:

”Bankens omkostninger er et område, vi holder et skarpt øje med, men det har været nødvendigt at styrke bankens organisation ligesom der også indgår en række engangsomkostninger til opsparet ferie og overarbejde i 1. halvår af 2022.”

”Når vi trækker vores omkostninger fra indtægterne, så udgør basisdriften 21,9 mio. kr., hvilket er omkring 6 mio. kr. over bankens budgetforventninger for første halvår 2022. Det er vi meget tilfredse med, og det har naturligvis givet anledning til en opjustering af forventningerne til året som helhed, men det vender jeg tilbage til”, sammenfatter Per Sjørup Christiansen. 

Kursgevinst

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en positiv kursgevinst på 2,5 mio. kr., hvilket grundet udviklingen på de finansielle markeder giver røde tal andre steder i sektoren.

”Vi har fokuseret på bankens kerneforretning og placeret størstedelen af bankens overskudslikvidtet i Nationalbanken – og betalt negativ rente. Dette har givet os sikkerhed i en tid med rentestigninger og fald på aktiemarkedet. Til gengæld for denne sikkerhed har vi så måttet betale Nationalbanken for placering af likviditeten”, siger Per Sjørup Christiansen.

Tilbageførsel af nedskrivninger, men ekstra reservation til fremtiden

Banken har i 1. halvår 2022 indtægtsført tidligere nedskrivninger for 1,9 mio. kr., hvilket sker i lighed med sidste år, hvor banken i 1. halvår af 2021 tilbageførte 7,4 mio. kr. Bankens direktør præciserer:

”Når vi tilbagefører 1,9 mio. kr. af tidligere nedskrivninger, så skal det bemærkes, at banken i dette har forøget det ledelsesmæssige skøn med 2,4 mio. kr., så det udgør 16,7 mio. kr. Vi havde oprindeligt regnet med, at flere af bankens erhvervskunder ville blive alvorligt udfordret grundet Coronasituationen, men de har generelt klaret sig langt bedre end forventet, hvilket er meget glædeligt. Når vi ser på de enkelte kunder, er situationen omkring Corona heldigvis ved at være overstået. Grunden til, at vi forøger det ledelsesmæssige skøn, er den forfærdelige situation med krigen i Ukraine. Det trækker sorte skyer hen over verdensøkonomien i form af stigende inflation, hvor særligt stigende energipriser kan blive en udfordring hos bankens kunder. Vi har derfor vurderet, at vi trods de umiddelbare forbedringer på kort sigt bør være klar til en hårdere periode for vores erhvervs- og privatkunder.”

Opjustering af resultatforventninger

Både bankens basisdrift på 21,9 mio. kr. og resultatet før skat på 26,3 mio. kr. er bedre end forventet, også selvom begge poster ligger lavere end samme periode sidste år.

Dette har allerede ført til, at Møns Bank har foretaget én opjustering af det forventede resultat før skat med 7 mio. kr. til intervallet 35-42 mio. kr. efter 1. kvartal. Bankens direktør fortæller:

”Jeg må sige, at alle faktorer er gået vores vej i 1. halvår. Vi har derfor opjusteret vores forventninger til regnskabet med 7 mio. kr. for basisdriften til intervallet 35-42 mio. kr. og på resultatet før skat med yderligere 8 mio. kr. til intervallet 43-50 mio. kr. For at det skal lykkes os at lande i toppen af disse intervaller så kræver det, at aktivitetsniveauet kan fortsætte i samme høje tempo som hidtil. Dette tror vi er muligt, når vi ser på de mange møder, vi holder med kunderne. Endvidere kræver det også, at bankens nedskrivninger holder sig i ro, hvilket vi vurderer som det mest sandsynlige i resten af året, når vi tager hensyn til vores allerede foretagne reservationer.”

Bankens formand, Peter Ole Sørensen, udtaler: ”Det er meget tilfredsstillende, at bankens strategi bliver realiseret, og giver gode resultater, som vi kan se i halvårsregnskabet”.

Kapitalforhold

Pengeinstitutternes kapitalbehov har stor fokus, da disse er stigende over de kommende år. 

Møns Bank har ultimo halvåret 2022 en kapitalprocent på 22,8 %, uden indregning af periodens overskud. Det skal sammenholdes med et aktuelt kapitalkrav inklusive bufferkrav på 14,5 %, og der er således en overskydende solvens på 8,3 %-point, svarende til 163 mio. kr. Hvis banken også indregner periodens resultat, vil det betyde en forøgelse af kapitalprocenten med 1,1 %-point til 23,9 %.

Om bankens kapitalforhold siger Per Sjørup Christiansen: ”Banken har et ønske om altid at være en sund og solid virksomhed og med overdækning, så har banken et stærkt fundament nu og i fremtiden”, slutter han. 

Kommentarer